RAVIKULUDE KOMPENSATSIOON

Eesti Balletiliidu liikmel on õigus taotleda tantsija tööst tingitud tervisekahjustuste ravikulude osalist hüvitamist. Balletiliit hüvitab maksimaalselt 80% ravikulude maksedokumentidel esitatud summast. Ravikulude hüvitamise avalduste esitamise tähtajad on 10. jaanuar, 10. aprill, 10. juuli ja 10. oktoober.

Ravikulude hüvituse taotlemise kord

  • Hüvitise saamiseks tuleb balletiliidu juhatusele esitada ravikulude hüvitise taotlus koos ravikulu maksedokumentidega.

  • Balletiliidu juhatus menetleb hüvitistaotlusi vähemalt 4 korda aastas ehk vähemalt üks kord kvartalis.

  • Hüvitistaotluste läbivaatamise järel saadetakse kõikidele taotlejatele kirjalik vastus taotluse rahuldamise või mitte rahuldamise kohta hiljemalt taotluse esitamise tähtajale järgneva 30 tööpäeva jooksul.

  • Hüvitistaotluse mitterahuldamise korral annab juhatus kirjaliku põhjenduse.

Juhatusel on õigus otsustada hüvitamisele kuuluv summa vastavalt rahalistele võimalustele kvartali lõikes.

Hüvitistaotluse esitamisega taotleja nõustub, et liidu juhatus menetleb taotleja delikaatseid terviseandmeid.

Hüvitistaotlust vastu võttes tagab balletiliidu juhatus terviseandmete konfidentsiaalsuse.

Ravikulude hüvitamise taotluse blankett