EESTI BALLETILIIT

PÕHIKIRI

 

1.     Üldsätted

1.1.   Mittetulundusühingu (edaspidi Liit) nimi on: Eesti Balletiliit. Liidu ingliskeelne nime tõlge on: Estonian Ballet Union.

1.2.   Liit (endise nimega Eesti Kutseliste Tantsijate Liit) on asutatud Tallinnas, seitsmeteistkümnendal novembril tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal (17.11.1997. a.) aastal määramata ajaks. Liit on Mittetulundusühingu Eesti Teatriliit liikmesliit.

1.3.   Liidu asukoht on: Eesti Vabariik, Tallinn.

1.4.   Liidu tegevuse eesmärgiks on väärtustada loovust ja missioonitunnet ning edendada professionaalset tantsukunsti Eestis.

1.5.   Oma tegevuse eesmärkide saavutamisel Liit:

1.5.1.     esindab ja kaitseb liikmete loomingulisi ja kutsealaseid huve;

1.5.2.     aitab tõsta liikmete professionaalset taset;

1.5.3.     võtab vastu annetusi ja aitab leida sponsoreid;

1.5.4.     organiseerib õppe ja ümberõppe stipendiumeid;

1.5.5.     toetab balleti- ja tantsualaseid uurimistöid ja projekte;

1.5.6.     toetab pensioniealisi Liidu liikmeid;

1.5.7.     toetab ühinemist rahvusvaheliste professionaalsete tantsijate organisatsioonidega;

1.5.8.     esindab oma liikmete huve palgaläbirääkimistes, kasutades selleks kõiki seadustega ettenähtud võimalusi.

1.6.   Liidu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Liit võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi. Liidul on vara ja pangaarve, iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.

1.7.   Liidu vara tekib Liidu vara kasutamisest ja tegutsemisest saadavast tulust, liitumis- ja liikmemaksudest, majandusabist, annetustest, pärandustest ja muudest laekumistest.

1.8.   Liit vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Liidu liige vastutab Liidu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.

1.9.   Liidu finants- ja aruandlusaasta algab iga kalendriaasta 01. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

 

2.     Liikmelisus

2.1.   Liidu liikmeteks on Liidu tegev-, juunior-, seenior- ja auliikmed, kes tunnistavad Liidu põhikirja.

2.1.1.     Liidu tegevliige on balletialase koolitusega professionaalne tantsija, kes omab vastavat diplomi või kes tegutseb oma erialal (tantsijana, koreograafina, õpetajana vms).

2.1.2.     Liidu seeniorliige on vanaduspensioni-ikka jõudnud tegevliige. Liidu üle 70-aastased seeniorliikmed ei ole  kohustatud maksma Liidu liikmemaksu;

2.1.3.     Liidu auliige on isik, kes on osutanud Liidule erilisi teeneid või keda Liit soovib tema panuse eest eriliselt tunnustada. Liidu auliige ei ole kohustatud maksma Liidu liikmemaksu.

2.1.4.     Liidu juuniorliige on vähemalt 16-aastane balletikooli õpilane, kelle liikmeks astumist toetab tema erialaõpetaja. Juuniorliikmel on Liidu ees samad õigused ja kohustused kui tegev-, seenior- ja auliikmetel, kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Juuniorliikmel ei ole õigust valida ja/või olla valitud Liidu juhtorganitesse. Juuniorliikmel on õigus Liidu üldkoosolekust osa võtta hääleõiguseta. Liidu juuniorliige ei kuulu Teatriliitu.

2.2.   Liidu liikmeks võetakse vastu juhatuse otsusega soovija kirjaliku avalduse alusel. Juuniorliige peab avaldusele lisama ka oma seadusliku esindaja kirjaliku nõusoleku.

2.3.   Liidu liikmete arvestust, samuti liitumis- ja liikmemaksude arvestust korraldab juhatus. Maksude suuruse ja tasumise korra määrab üldkoosolek.

2.4.   Kui põhikirjas pole sätestatud teisiti, on Liidu liikmel õigus:

2.4.1.     võtta osa kõigist Liidu poolt korraldatud üritustest;

2.4.2.     valida ja olla valitud Liidu juhtorganitesse;

2.4.3.     võtta hääleõigusega osa Liidu üldkoosolekutest;

2.4.4.     saada teavet Liidu tegevuse kohta;

2.4.5.     astuda Liidust välja vastavalt põhikirjas sätestatud korrale;

2.4.6.     kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.

2.5.   Liidu liige on kohustatud:

2.5.1.     täitma põhikirja nõudeid, juhtorganite otsuseid ja seadustest tulenevaid kohustusi;

2.5.2.     hoiduma tegevusest, mis võiks kahjustada Liidu mainet;

2.5.3.     õigeaegselt tasuma makseid Liidu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtaegadel.

2.6.   Liidu liikmel on õigus Liidust välja astuda, teatades sellest juhatusele kirjalikult vähemalt üks kuu ette.

2.7.   Liidu liige arvatakse Liidust välja tema surma korral.

2.8.   Juuniorliikme liikmelisus Liidus lõpeb, kui juuniorliige on balletikooli lõpetanud või sealt lahkunud.

2.9.   Juhatuse otsusega võidakse Liidu liige Liidust välja arvata:

2.9.1.     juhul kui ta ei täida Liidu põhikirja sätteid või kahjustab Liitu olulisel määral;

2.9.2.     juhatuse vastava otsuse tegemise päevast arvates. Liidu liige võib väljaarvamise otsustamist nõuda üldkoosolekult.

2.10.                   Liikmeksoleku lõppemise korral liitumis- ja/või liikmemakse ei tagastata.

 

3.     Juhtimine

3.1.   Liidu juhtivad organid on üldkoosolek, volinike koosolek (volikogu) ja juhatus.

Üldkoosolek

3.2.   Üldkoosolek on Liidu kõrgeim organ.

3.3.   Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt 1 (üks) kord iga 3 (kolme) aasta jooksul. Üldkoosoleku kokkukutsumist peab Liidu liikmetele ette teatama vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne selle toimumist.

3.4.   Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Liidu liikmetest. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut eelpool nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

3.5.   Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool Liidu liikmete üldarvust. Kvoorumi puudumisel kutsub juhatus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga ning uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud liikmete arvust.

3.6.   Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest, v.a. põhikirja muutmine ja täiendamine ning Liidu tegevuse lõpetamine või ühinemine ja jagunemine. Liidu põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 (kaks kolmandikku) üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

3.7.   Igal Liidu liikmel on üldkoosolekul üks hääl.

3.8.   Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli lahutamatuks lisaks on koosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga.

3.9.   Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Liidu juhtimise küsimustes, mida ei ole seadusega või käesoleva põhikirjaga antud muu juhtorgani pädevusse.

3.10.                   Liidu üldkoosoleku pädevusse kuulub:

3.10.1. põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;

3.10.2. tegevuse eesmärgi muutmine;

3.10.3. volinike valimine ja tagasikutsumine;

3.10.4. volinike töö kontrollimine;

3.10.5. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

3.10.6. Liidu tegevuse lõpetamise otsustamine.

Volinike koosolek

3.11.                   Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjas sätestatud ulatuses volinike koosolek (edaspidi nimetatud volikogu).

3.12.                   Volikokku kuuluvate volinike arv on vähemalt 10% Liidu liikmete arvust. Volikogu liikmed valitakse ja kinnitatakse Liidu üldkoosolekul 3 (kolmeks) aastaks.

3.13.                   Volikogu kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 1 (üks) kord aastas.

3.14.                   Volikogu pädevuses on:

3.14.1. Liidu juhatuse töökorra kinnitamine;

3.14.2. Liidu juhatuse töö kontrollimine;

3.14.3. Liidu majandusaasta aruande kinnitamine;

3.14.4. revidendi valimine ja tagasikutsumine;

3.14.5. Liidu tegevuse kontrollimine ja suunamine vastavalt Liidu eesmärkidele.

3.15.                   Volikogu töö korraldamiseks valib ja kinnitab volikogu esimehe. Volikogu on otsustusvõimeline, kui volikogu koosolekul osaleb üle poole volinikest. Volikogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ja vormistatakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui hääled jagunevad võrdselt, otsustab volikogu esimehe hääl.

3.16.                   Volikogu liige võib volikogu koosolekul enda asemel osalema volitada vaid teise volikogu liikme.

 

Juhatus

3.17.                   Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Liidu igapäevast tegevust juhatus.

3.18.                   Juhatus on aruandekohustuslik volikogu ja üldkoosoleku ees.

3.19.                   Juhatusel võib olla üks (juhataja) kuni seitse liiget.

3.20.                   Juhatuse töö korraldamiseks valib juhatus oma liikmete hulgast esimehe. Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis.

3.21.                   Juhatus valitakse ja kinnitatakse üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks.

3.22.                   Juhatus peab oma koosolekuid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 1 kord kvartalis.

3.23.                   Juhatus tegutseb vastavalt volikogu poolt kinnitatud juhatuse töökorrale.

3.24.                   Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekust võtab osa vähemalt ¾ (kolm neljandikku) juhatuse liikmete arvust. Kui juhatus koosneb mitmest liikmest, on juhatuse otsuse vastuvõtmiseks nõutav juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälte enamus. Juhatus võib koosolekuid pidada ka elektrooniliselt (nt e-mail, Skype vms).

3.25.                   Liitu võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

3.26.                   Liidu juhatus:

3.26.1. konkretiseerib Liidu tegevussuunad;

3.26.2. tagab üldkoosoleku ja volikogu otsuste täitmise;

3.26.3. koostab Liidu majandusaasta aastaaruande;

3.26.4. otsustab Liidu varade kasutamise ja käsutamise küsimused, v.a. kinnisasja või registrisse kantud vallasasja võõrandamine või asjaõigusega koormamine, mis võib toimuda ainult üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.

3.26.5. korraldab Liidu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele;

3.26.6. lahendab kõik Liidu tegevust puudutavad küsimused, mis ei kuulu üldkoosoleku ega volikogu ainupädevusse.

 

 

4.     Liidu tegevus Loovisikute ja loomeliitude seaduse rakendamisel

4.1.    Liit tegutseb loomeliiduna ja Liidu loomealaks on tantsukunst.

4.2.   Liit peab liikmete loomeregistrit ja kogub loomealal loodud või esitatud teoste andmeid vastavalt loovisikute- ja loomeliitude seaduses kehtestatule ja juhatuse töökorrale.

4.3.   Liit korraldab loometoetuse määramise komisjoni liikmete valimist ja komisjoni tööd vastavalt Loovisikute ja loomeliitude seaduses kehtestatule ja juhatuse töökorrale.

4.4.   Liit peab arvet loometoetust saavate isikute ja loometoetuste üle vastavalt Loovisikute ja loomeliitude seaduses kehtestatule ja juhatuse töökorrale.

4.5.   Liit peab loovisikutele makstavate stipendiumide korda vastavalt Loovisikute ja loomeliitude seaduses kehtestatule ja juhatuse töökorrale.

 

5.     Revident

5.1.   Liidu volikogu valib Liidu tegevuse kontrollimiseks revidendi. Revident ei või olla Liidu juhatuse ega volikogu liige ega Liidu raamatupidaja. Revident ei pea olema Liidu liige ja peab omama raamatupidamise kutsetunnistust.

5.2.   Revidendi volitused kestavad kaks aastat.

5.3.   Liidu juhatus esitab revidendile iga majandusaasta aastaaruande, mis vastab kehtivale seadusandlusele. Juhatuse liikmed võimaldavad revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

5.4.   Revident esitab volikogule aruande revisjoni tulemusest.

 

6.     Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

6.1.   Liidu ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud alusel ja korras.

6.2.   Liidu tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek seaduses sätestatud alusel.

6.3.   Liidu tegevuse lõpetamisel määrab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ja selle volituste tähtaja.

6.4.   Likvideerimiskomisjonil on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.

6.5.   Liidu likvideerimisel läheb ühingu vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.

6.6.   Pärast likvideerimise lõpetamist esitab likvideerimiskomisjon avalduse Liidu registrist kustutamiseks.

 

7.     Muud tingimused

7.1.    Küsimustes, mida põhikirjas pole puudutatud, juhindub Liit mittetulundusühingute seadusest ning loovisikute ja loomeliitude seadusest.